Przetarg nieograniczony na: Sukcesywną dostawę i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych.

17/10/2018    S200    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  
•    I.
•    II.
•    III.
•    IV.
•    VI.
Polska-Katowice: Szczepionki
2018/S 200-453804
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach (WSSE)
OA.272.1.6.2018
ul. Raciborska 39
Katowice
40-074
Polska
Osoba do kontaktów: Celina Zabdyr
Tel.: +48 323512345
E-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl
Faks: +48 323512345
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wsse.katowice.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wsse.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
Numer referencyjny: OA.272.1.6.2018
II.1.2)Główny kod CPV
33651600
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko WZW A+B; (przeciwko WZW A inaktywowana, przeciwko WZW B rDNA, adsorbowana). Dla młodzieży i dorosłych od ukończenia 16 roku życia, cykl szczepień 0-1-6 mi
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko WZW A+B; (przeciwko WZW A inaktywowana, przeciwko WZW B rDNA, adsorbowana).
Dla młodzieży i dorosłych od ukończenia 16 roku życia,cykl szczepień 0-1-6 miesięcy.
1,0 ml ampułkostrzykawka - 200 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, dla dzieci od 13 miesiąca życia do 18 roku życia włącznie, cykl szczepień 0 - (6-12 miesięcy).
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, dla dzieci od 13 miesiąca życia do 18 roku życia włącznie,
Cykl szczepień 0 - (6-12 miesięcy).
0,5 ml ampułkostrzykawka - 50 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, adsorbowana dla osób dorosłych od 19 roku życia, cykl szczepień 0 - (6 do 12 miesięcy).
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, adsorbowana dla osób dorosłych od 19 roku życia,
Cykl szczepień 0 - (6 do 12 miesięcy).
1,0 ml ampułkostrzykawka - 300 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, adsorbowana dla młodzieży od 16 roku życia i osób dorosłych cykl szczepień 0 - (6 do 12 miesięcy).
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, adsorbowana dla młodzieży od 16 roku życia i osób dorosłych
Cykl szczepień 0 - (6 do 12 miesięcy).
0,5 ml ampułkostrzykawka - 500 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko durowi brzusznemu z polisacharydem otoczkowym Vi, dla osób powyżej 2 roku życia, cykl szczepień 1 dawka na 3 lata.
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko durowi brzusznemu z polisacharydem otoczkowym Vi, dla osób powyżej 2 roku życia,
Cykl szczepień 1 dawka na 3 lata.
0,5 ml ampułkostrzykawka - 700 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenu dla osób powyżej 7 roku życia, cykl szczepień 0-1-(6-12 miesięcy).
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenu dla osób powyżej 7 roku życia,
Cykl szczepień 0-1-(6-12 miesięcy).
0,5 ml ampułka lub opakowanie 15 dawkowe- 700 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana), od 16 roku życia, cykl szczepień 0 - (1-3miesięcy) - (5-12 miesięcy), co 3 lata dawka przypominająca,
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana), od 16 roku życia,
Cykl szczepień 0 - (1-3miesięcy) - (5-12 miesięcy), co 3 lata dawka przypominająca, z zarejestrowanym przyśpieszonym cyklem szczepień 0-14 doba, 5-12 miesięcy zawierającą szczep Neudörfl.
0,5 ml ampułkostrzykawka - 10 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana) od 12 roku życia i dorosłych, cykl szczepień: 0- (1-3miesięcy) - (9-12 miesięcy) z zarejestrowanym skróconym schematem szczepień: 0
Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana) od 12 roku życia i dorosłych,
Cykl szczepień: 0- (1-3miesięcy) - (9-12 miesięcy) z zarejestrowanym skróconym schematem szczepień: 0 -7 doba- 21 doba, po 12-18 miesiącach dawka przypominająca, zawierająca szczep K23
0,5 ml ampułkostrzykawka - 10 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce dla osób od 12 miesiąca życia, cykl szczepień 1 dawka
Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce dla osób od 12 miesiąca życia,
Cykl szczepień 1 dawka
0,5 ml ampułkostrzykawka lub fiolka (liofilizat + rozpuszczalnik) - 10 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko poliomyelitis inaktywowana dla osób po ukończeniu 6 tygodnia życia lub po ukończeniu 2 miesiąca życia, Nieszczepione osoby dorosłe - cykl szcze
Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko poliomyelitis inaktywowana dla osób po ukończeniu 6 tygodnia życia lub po ukończeniu
2 miesiąca życia,
Nieszczepione osoby dorosłe - cykl szczepień 0-1-12 miesięcy
0,5ml ampułkostrzykawka - 50 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko grypie czterowalentna,inaktywowana, szczepionka typu „Split”, szczepionka na sezon 2019/2020
Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko grypie czterowalentna,inaktywowana, szczepionka typu „Split”, szczepionka na sezon 2019/2020
0,5 ml ampułkostrzykawka - 50 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko żółtej febrze- atenuowana, dla osób powyżej 6 miesiąca życia, cykl szczepień 1 dawka. Okres ochronny wynosi przynajmniej 10 lat i może utrzymywać się przez całe życie.
Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko żółtej febrze- atenuowana, dla osób powyżej 6 miesiąca życia, cykl szczepień 1 dawka.
Okres ochronny wynosi przynajmniej 10 lat i może utrzymywać się przez całe życie.
0,5 ml liofilizat + rozpuszczalnik w ampułkostrzykawce - 400 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A, C, W 135, Y cykl szczepień 1 dawka
Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A, C, W 135, Y
Cykl szczepień 1 dawka
0,5 ml liofilizat + rozpuszczalnik- 50 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana, dla dzieci i dorosłych, cykl szczepienia profilaktycznego: szczepienie podstawowe - 3 wstrzyknięcia w dniach 0, 7 i 28, dawka uzupeł
Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana, dla dzieci i dorosłych,
Cykl szczepienia profilaktycznego: szczepienie podstawowe - 3 wstrzyknięcia w dniach 0, 7 i 28, dawka uzupełniająca po upływie 1 roku.
0,5 ml liofilizat + rozpuszczalnik ampułkostrzykawka - 30 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko WZW B rekombinowana dla dorosłych z zarejestrowanym przyśpieszonym cyklem szczepień 0- 7 dzień -21 dzień - 1rok.
Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko WZW B rekombinowana dla dorosłych z zarejestrowanym przyśpieszonym cyklem szczepień 0- 7 dzień -21 dzień - 1rok.
1,0 ml fiolka lub ampułkostrzykawka - 50 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów dla osób w wieku od 3 lat,jako szczepienie
Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów dla osób w wieku od 3 lat,jako szczepienie przypominające.
0,5 ml ampułkostrzykawka - 200 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko cholerze, inaktywowana, doustna, dla osób po ukończeniu 2 roku życia, cykl szczepień: dzieci 2-6 lat szczepienie podstawowe- 3 dawki, dawka przypominająca po 6 mi
Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko cholerze, inaktywowana, doustna, dla osób po ukończeniu 2 roku życia, cykl szczepień:dzieci 2-6 lat szczepienie podstawowe- 3 dawki, dawka przypominająca po 6 miesiącach, dorośli i dzieci powyżej 6 r. ż. szczepienie podstawowe 2 dawki, dawka przypominająca po 2 latach.
Opakowania dwudawkowe- 50 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu, inaktywowana, adsorbowana, dla osób od 2 miesiąca życia, cykl szczepienia podstawowego: 2 dawki w odstępie 28 dni,
Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu, inaktywowana, adsorbowana, dla osób od 2 miesiąca życia, cykl szczepienia podstawowego:
2 dawki w odstępie 28 dni,
0,5 ml ampułkostrzykawka - 50 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana, dla osób w wieku od 2 miesiąca życia cykl szczepień: niemowlęta od 2 do 5 miesiąca życia szczepienie pierwotne -3 dawki
Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-074 Katowice ul.Raciborska 39
II.2.4)Opis zamówienia:
Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana, dla osób w wieku od 2 miesiąca życia cykl szczepień: niemowlęta od 2 do 5 miesiąca życia szczepienie pierwotne -3 dawki niemowlęta od 6 miesiąca życia dzieci, młodzież i dorośli - szczepienie pierwotne- 2 dawki
0,5 ml ampułkostrzykawka - 10 szt
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), w formie elektronicznej Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia tzw. JEDZ, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
f) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego. Wykonawca przedłoży Polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
Część 1: 36 000,00 PLN,
Część 2: 5 900,00 PLN,
Część 3: 46 900,00 PLN,
Część 4: 70 000,00 PLN,
Część 5: 132 000,00 PLN,
Część 6: 21 900,00 PLN,
Część 7: 900,00 PLN,
Część 8: 700,00 PLN,
Część 9: 600,00 PLN,
Część 10: 3 000,00 PLN,
Część 11: 2 000,00 PLN,
Część 12: 69 000,00 PLN,
Część 13: 8 000,00 PLN,
Część 14: 3 800,00 PLN,
Część 15: 2 700,00 PLN,
Część 16: 16 000,00 PLN,
Część 17: 9 800,00 PLN,
Część 18: 18 000,00 PLN,
Część 19: 3 000,00 PLN.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumą ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia – jeżeli dotyczy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Wadium
Poz. 1 680,00 PLN,
Poz. 2 110,00 PLN,
Poz. 3 870,00 PLN,
Poz. 4 1 300,00 PLN,
Poz. 5 2 450,00 PLN,
Poz. 6 406,00 PLN,
Poz. 7 18,00 PLN,
Poz. 8 14,40 PLN,
Poz. 9 12,60 PLN,
Poz. 10 60,00 PLN,
Poz. 11 38,00 PLN,
Poz. 12 1 280,00 PLN,
Poz. 13 150,00 PLN,
Poz. 14 72,00 PLN,
Poz. 15 50,55 PLN,
Poz. 16 307,52 PLN,
Poz. 17 182,00 PLN,
Poz. 18 334,00 PLN,
Poz. 19 58,00 PLN.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedłoży:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
Powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien wykazać przynajmniej jedną dostawę preparatów szczepionkowych o wartości jednostkowego zamówienia nie mniejszej niż 20 % wartości zaoferowanej przez Wykonawcę ceny brutto.
Podając wartość dostawy, Wykonawca: w przypadku dostawy wykonanej w całości - wpisuje kwotę brutto za całość tego zamówienia; w przypadku dostawy będącej w trakcie realizacji (nadal wykonywanej) - wpisuje kwotę brutto za zrealizowaną część zamówienia.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument równoważny) lub ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych.
Dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Specyfikację jakościową oferowanego asortymentu – karty charakterystyki produktu leczniczego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 cyt. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 3 do SIWZ tj. Istotne postanowienia umowy.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 7 B, Budynek B, w siedzibie Zamawiającego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania do wszystkich uczestników postępowania z dnia 6.11.2018
Informacja z otwarcia ofert do wszystkich uczestników postępowania z dnia 26.11.2018r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich uczestników postępowania z dnia 13.12.2018r.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-13 13:19:27 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-12-13 13:19:27 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-11-26 13:52:20 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-11-26 13:52:19 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-11-06 11:24:47 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-11-06 11:24:47 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-10-17 11:37:49 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-10-17 11:37:49 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-10-17 11:36:42 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-10-17 11:36:42 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-10-17 11:35:49 Celina Zabdyr

Edycja

2018-10-17 11:30:27 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3524

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2018-10-17 11:30:27

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2018-10-17 11:30:27

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr