Przetarg nieograniczony na: Dostawę specjalistycznego samochodu chłodni i samochodu osobowo-towarowego dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.


Ogłoszenie nr 612908-N-2019 z dnia 2019-10-22 r.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach: Dostawa specjalistycznego samochodu chłodni i samochodu osobowo-towarowego dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Dostawa specjalistycznego samochodu chłodni i samochodu osobowo-towarowego dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 29688000000000, ul. ul. Raciborska  39 , 40-074  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3512345, e-mail wsse.katowice@pis.gov.pl, faks 32 3512318.
Adres strony internetowej (URL): www.wsse.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.wsse.katowice.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39 40 - 074 Katowice Kancelaria Ogólna, Budynek A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa specjalistycznego samochodu chłodni i samochodu osobowo-towarowego dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
Numer referencyjny: OA.272.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa specjalistycznego samochodu chłodni i samochodu osobowo-towarowego dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych : w zadaniach nr 1 i 2 – dopuszcza się składanie ofert częściowych do wszystkich zadań lub do poszczególnych zadań. Zadanie nr 1: Wymagane parametry techniczne Samochód fabrycznie nowy – 2019 rok produkcji Typ: osobowy, przeznaczony do przewozu osób + kierowca Ilość miejsc: 8 pasażerów + kierowca Długość pojazdu: minimum 5000 mm Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): minimum 1800 mm Rozstaw osi: minimum 3400 mm Szkielet i poszycie: wykonane z materiałów zapewniających wymaganą wytrzymałość konstrukcji oraz trwałość i odporność na korozję Poszycie wewnętrzne – podłoga: - ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi - izolacja dźwiękowo-termiczna (ściany, sufit, podłogi) - podłoga wzmocniona wykonana z materiału odpornego na wilgoć, pokryta materiałem antypoślizgowym łatwo zmywalnym połączona szczelnie z pokryciem boków Kolor nadwozia: dowolny, metalizowany Autoalarm i immobilizer Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka Czujniki parkowania, kamera, czujnik deszczu, światła Radioodtwarzacz mp3 i minimum 2 głośniki, nawigacja fabryczna Tapicerka: materiałowa, łatwo zmywalna, w ciemnym kolorze Drzwi: wyposażone w centralny zamek sterowany pilotem z funkcją blokowania drzwi w czasie jazdy - drzwi przedziału pasażerskiego: prawe boczne przesuwane do tyłu; - tylne: dwuskrzydłowe otwierane, przeszklone z ogrzewaną szybą - wizualizacja sygnalizacji niedomkniętych drzwi Okna, szyby: całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne, szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, szyby w kabinie pasażerskiej przyciemniane Przestrzeń pasażerska: - poduszka powietrzna dla kierowcy - przednia kanapa 2-miejscowa dla pasażerów z pasami bezpieczeństwa - przedział pasażerski: 2 rzędy siedzeń, 3 miejsca zamontowane na stałe bez regulacji oparć ale z możliwością złożenia i zintegrowane 3 – punktowe pasy bezpieczeństwa. Silnik: wysokoprężny (turbo diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o pojemności min 1995 cm3 i mocy min 140 KM zapewniającym przyspieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim, spełniający co najmniej normy EURO 6 Tempomat Wielkość emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu, cząstek stałych, oraz węglowodorów – zgodnie z norma EURO 6 Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-biegowa + wsteczny , zsynchronizowana z napędem na koła przednie Zawieszenie: zawieszenie powinno charakteryzować się podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące wygodę dla przewożonych osób w trudnym terenie, dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość Mechanizm kierowniczy: wspomaganie układu kierowniczego Układ kierownicy: regulowana kolumna kierownicy Koła jezdne: opony bezdętkowe odpowiednie do oferowanego modelu z kołem zapasowym pełnowymiarowym, chlapacze Dodatkowy komplet kół stalowych z ogumieniem zimowym i kołpakami firmowymi zakrywającymi śruby mocujące Hamulce: tarczowe obu osi, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy - ESP Wentylacja nawiewno-wywiewna Ogrzewanie: cieczą chłodzącą silnik (przedział kierowcy, niezależne ogrzewanie przedziału pasażerskiego z możliwością ustawienia temperatury) Klimatyzacja dwu strefowa Układ elektryczny: instalacja 12 V, wzmocniony alternator, gniazdo 12 V w tylnej części przedziału pasażerskiego Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, oświetlenie stanowiska kierowcy Światła: do jazdy dziennej i światła przeciwmgielne Wyposażenie: - 2 gaśnice (w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim) - trójkąt odblaskowy - apteczka - kamizelka odblaskowa 9 szt. Gwarancja: - cało pojazdowa: minimum 24 miesiące - powłoka lakiernicza: minimum 36 miesięcy - perforacja elementów nadwozia: minimum 120 miesięcy - na zabudowę i wyposażenie: minimum 24 miesiące Pojazd musi spełniać wymogi: ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Homologacja na skompletowany pojazd Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego Instrukcja obsługi w języku polskim Zadanie nr 2: Wymagane parametry techniczne Samochód fabrycznie nowy( rok produkcji 2019) Typ: furgon Ilość miejsc : 3 Długość pojazdu: minimum 5000 mm, maximum 6000 mm Rozstaw osi: min.3000 mm, max 4000 mm Wysokość całkowita: max 2600 mm po zabudowie pojazdu Szkielet i poszycie: wykonane z materiałów zapewniających wytrzymałość konstrukcji oraz trwałość i odporność na korozję Kolor nadwozia : biały, niemetalizowany Autoalarm sterowany z pilota i immobiliser Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne Czujniki parkowania -tył Radioodtwarzacz mp3, min 2 głośniki Tapicerka : materiałowa, łatwo zmywalna w ciemnym kolorze Drzwi: wyposażone w centralny zamek sterowany pilotem i autoalarmem, drzwi boczne odsuwane prawe, tylne dwuskrzydłowe Okna, szyby: sterowane elektrycznie Silnik zasilany olejem napędowym o pojemności min. 1950 cm3 i mocy min.130 KM , spełniający normę Euro 6 Wielkość emisji CO2 –max. 176 g/km Wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych, oraz węglowodorów- zgodnie z normą EURO 6 Skrzynia biegów manualna, minimum 6-biegowa, zsynchronizowana z napędem na koła przednie lub tylne Zawieszenie powinno się charakteryzować podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące wygodę dla osób, dobra przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność. Tylne zawieszenie: wzmocnione. Mechanizm kierowniczy: wspomaganie układu kierowniczego Regulacja wysokości kierownicy ABS, system wspomagania nagłego hamowania Tempomat Hamulce ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania ESP, system stabilizacji toru jazdy Koła jezdne min. 15 cali, opony odpowiednie do oferowanego modelu, felgi stalowe z kołpakami , koło zapasowe pełnowymiarowe Dodatkowy komplet kół stalowych z ogumieniem zimowym Ogrzewanie Klimatyzacja Układ elektryczny- instalacja 12V Światła do jazdy dziennej i światła przeciwmgielne Przestrzeń bagażowa CHŁODNIA: • Kubatura przed zabudową 9m3-12m3 • Ściany i drzwi izolowane, wykończenie ścian bocznych podłogi z tworzywa, powierzchnia gładka, listwy odbojowe na ścianach białe lub szare, • Podłoga wzmocniona, pokryta wylewką, antypoślizgowa o gr ok. 3 mm, • Nadkola zabudowane i izolowane, • W drzwiach tylnych kurtyna z pasów z miękkiego PCV, zapobiegająca nagłej utracie temperatury, • Zaczepy do bagażu, • 2 czujniki temperatury umieszczone w komorze chłodniczej, z możliwością demontażu ( w przypadku wzorcowania) z rejestratorem i drukarką w kabinie kierowcy, • Agregat z płynna regulacją temperatury z parownikiem, zasilany od silnika pojazdu, z opcja grzania i możliwością zasilania na postoju z instalacji elektrycznej na zewnątrz pojazdu zapewniający utrzymanie temperatury na poziomie +2 o C do + 8 o C, • Hermetyczne gniazdo elektryczne i przewód do zewnętrznego zasilania agregatu 230V o długości min. 20 m, zwijany na bębnie Wyposażenie : gaśnica, trójkąt odblaskowy, apteczka, kamizelki odblaskowe 3 sztuki, klucz do kół, lewarek Gwarancja: • Cało pojazdowa min. 24 miesiące • Powłoka lakiernicza min. 24 miesiące • Perforacja elementów nadwozia min. 6 lat • Zabudowa izotermiczna pojazdu min. 24 miesiące Agregat chłodniczy min. 24 miesiące Pojazd musi spełniać wymogi ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie zachowania tzw. łańcucha chłodniczego Instrukcja obsługi w języku polskim Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24 aa PZP „tzw. procedura odwrócona”.

II.5) Główny kod CPV: 34110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34114000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia
            2019-12-19

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
w wersji elektronicznej lub papierowej, przykładowe specyfikacje z danymi technicznymi lub inne dokumenty pozwalające ocenić spełnienie wymagań zawartych w SIWZ dla oferowanych produktów- zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 Pzp. Ponadto dopuszcza się wskazanie adresów stron internetowych, na których można znaleźć informacje lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę i wszystkie załączone do niej dokumenty (tam gdzie jest to wymagane przez Zamawiającego) powinny/a podpisać osoby/a uprawnione do reprezentowania firmy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji (pieczątka imienna oraz czytelny podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis). Jeżeli Ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
w wersji elektronicznej lub papierowej, przykładowe specyfikacje z danymi technicznymi lub inne dokumenty pozwalające ocenić spełnienie wymagań zawartych w SIWZ dla oferowanych produktów- zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 Pzp. Ponadto dopuszcza się wskazanie adresów stron internetowych, na których można znaleźć informacje lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w SIWZ.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Odległość od najbliższego punktu serwisowego    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty zgodnie z art. 144 ustawy, gdy taka zmiana dotyczy: a) stawek podatku VAT – w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostaje niezmienna. b) w przypadku wystąpienia zmian podmiotowych Wykonawcy (np.: w wyniku przekształcenia itp.).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010). „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być załączone w odrębnej kopercie oznaczonej klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania – informacje stanowią tajemnicę firmy w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” - Nie dotyczy to informacji wymienionych w art.86 ust.4 PZP.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
Załącznik nr 1 do SIWZ zadanie nr 1
Załącznik nr 1 do SIWZ zadanie nr 2
Odpowiedzi na pytania do wszystkich uczestników postępowania z dnia 28.10.2019r. + modyfikacja Załącznika 1 do SIWZ (dla zadania 2)
Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 28.10.2019r. (w zakresie zadania 2)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.10.20198r.
Odpowiedzi na pytania do wszystkich uczestników postępowania z dnia 29.10.2019r. + modyfikacja Załącznika 6 do SIWZ
SIWZ po modyfikacji z dnia 29.10.2019 r. (w zakresie załącznika nr 6 - Istotne postanowienia umowy)
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 29.10.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6.11.2019r.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-11-06 12:21:34 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2019-11-06 12:21:34 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2019-11-05 11:21:43 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2019-11-05 11:21:43 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2019-10-29 14:36:22 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-29 14:36:22 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-29 14:33:53 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-29 14:33:53 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-29 14:32:24 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-29 14:32:24 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-28 14:39:15 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-28 14:39:15 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-28 14:00:47 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-28 14:00:47 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-28 13:57:40 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-28 13:57:40 Anna Litke

Dodanie załącznika

2019-10-22 09:55:12 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2019-10-22 09:55:12 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2019-10-22 09:54:52 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2019-10-22 09:54:52 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2019-10-22 09:54:02 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2019-10-22 09:54:02 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2019-10-22 09:53:11 Celina Zabdyr

Edycja

2019-10-22 09:51:02 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3234

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2019-10-22 09:51:02

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2019-10-22 09:51:02

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr