Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic i pożywek mikrobiologicznych oraz środków dezynfekcyjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2020

Ogłoszenie nr 567478-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach: sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic i pożywek mikrobiologicznych oraz środków dezynfekcyjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 29688000000000, ul. ul. Raciborska 39 , 40-074 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3512345, e-mail wsse.katowice@pis.gov.pl, faks 32 3512318.
Adres strony internetowej (URL): www.wsse.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.wsse.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.wsse.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak- Pisemnie
Adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40 - 074 Katowice Kancelaria Ogólna, Budynek A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic i pożywek mikrobiologicznych oraz środków dezynfekcyjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2020 r.
Numer referencyjny: OA.272.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic i pożywek mikrobiologicznych oraz środków dezynfekcyjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33696300-8
33631600-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. c) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Do oferty (oprócz wskazania w ofercie producenta i numeru katalogowego) dla każdej pozycji, należy dołączyć, w wersji papierowej lub elektronicznej przykładowe certyfikaty analizy lub świadectwa kontroli jakości lub specyfikacje jakościowych oferowanych produktów lub certyfikatów z niepewnościami lub świadectwa wzorcowania GUM lub certyfikaty akredytowanych laboratoriów wzorcujących lub specyfikacje jakościowe z danymi technicznymi. Zamiennie dopuszcza się wskazanie adresów stron internetowych, na których można znaleźć informacje lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o charakterze istotnym względem oferty zgodnie z art. 144 ustawy, gdy taka zmiana dotyczy: a) przedmiotu umowy w przypadku wycofania produktu (odczynnika) zaoferowanego w ofercie przez producenta z rynku lub pojawienie się produktu o parametrach lepszych lub zastąpienie produktu nowszym, a produkt zaoferowany zamiennie musi posiadać parametry nie gorsze niż oferowane w ofercie i taką samą lub niższą cenę. W przypadku wstrzymania produkcji odczynników danego producenta, co spowoduje nie dotrzymanie terminów dostawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego, który posiada parametry nie gorsze niż oferowane w ofercie i taką samą lub niższą cenę. Na dostawę zamiennika Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę. b) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie. c) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie Wykonawcy) z produktem zaoferowanym pierwotnie w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności. d) stawek podatku VAT i ceny brutto. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w wypadku zmiany stawek podatku VAT – w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto i VAT, cena netto pozostanie niezmienna, e) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia np. zmiany przepisów mających wpływ na wysokość ceny lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zastosowania zaoferowanych odczynników o właściwościach równoważnych czego skutkiem będzie np. utrata wyników długoterminowych badań lub uszkodzenie posiadanej aparatury naukowo-badawczej. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w §10 ust. 2 i 3, jest potwierdzenie powstania okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa, w szczególności, obowiązek wykazania wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług, będącej podstawą do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy. 6. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Wykonawcę, zobowiązany jest on pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna w zamówieniach publicznych realizowana przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy. Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „ Rozporządzeniem RODO”, oraz art. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że Pani/ Pana: 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, e-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl, telefon 32 351 23 15; 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu : przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic i pożywek mikrobiologicznych oraz środków dezynfekcyjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2020.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje nie podania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 8 i 97 Prawa zamówień publicznych; 4. Ma Pani/Pan prawo: - dostępu do treści swoich danych, - prawo sprostowania swoich danych z tym, że skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników, - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków wskazanych art. 18 ust.2 rozporządzenia RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 5. Nie przysługuje Pani/Panu - prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO, -prawo przenoszenia danych osobowych o czym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, -prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia RODO; 6. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych; 7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art.97 ust.1 Prawa zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz czas wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy; zgodnie z symbolem 272 załącznika nr 5 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz przez okres 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO; 9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, e-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl, telefon 32 351 23 15; 11. Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: iod@wsse.katowice.pl, telefon 32 351 23 37.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowic salmonella
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników diagnostycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału odniesienia do mikrobiologii wody.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów: lateksowych, immunoenzymatycznych i immunofluorescencji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepów odniesienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań mikrobiologicznych ( pożywek, dodatków, suplementów)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów pomocniczych do mikrobiologii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów odniesienia i roztworów wzorcowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworów wzorcowych do badań wody i metodą ICP
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa buforów do badań metodą HPLC
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozpuszczalników do chromatografii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów referencyjnych wody pitnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzorców substancji (barwniki, mykotoksyny, substancje słodzące,)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 0,60
Termin dostawy 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załączniki nr 2-6 wersja edytowalna
Wyjaśnienia SIWZ z dnia 03.08.2020
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja z 03.08.2020
Załączniki nr 2-6 - wersja edytowalna modyfikacja z dnia 03.08.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacjach z dnia 03.08.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.08.2020
Wyjaśnienia SIWZ dla Wykonawców 2 z 04.08.2020
Załącznik nr 6 - modyfikacja z 04.08.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia modyfikacja z dnia 04.08.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 04.08.2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-10.08.2020
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO WSZYSTKICH UCZESSTNIKÓW POSTĘPOWANIA Z DNIA 05.10.2020R.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Z DNIA 21.10.2020R.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 11.11.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 09.12.2020
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-12-10 20:59:10 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-12-10 20:58:58 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-12-10 20:58:58 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-11-12 22:19:31 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-12 22:19:24 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-11-12 22:19:10 Justyna Bonk-Pietrzyk

Usunięcie załącznika

2020-11-12 22:15:15 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-12 22:15:10 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-11-12 22:14:51 Justyna Bonk-Pietrzyk

Usunięcie załącznika

2020-11-12 22:13:36 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-11-12 22:11:15 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-12 22:10:40 Justyna Bonk-Pietrzyk

Usunięcie załącznika

2020-11-12 22:05:19 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-11-12 22:05:13 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-11-12 22:05:13 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-10-21 15:09:05 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-21 15:08:57 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-10-21 15:08:57 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-10-05 12:41:50 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-10-05 12:41:41 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-10-05 12:41:41 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-10 15:32:59 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-10 15:32:51 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-10 15:32:51 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-04 17:28:31 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-04 17:28:29 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-04 17:28:29 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-04 17:27:59 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-04 17:27:54 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-04 17:27:54 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-04 17:25:43 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-04 17:25:41 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-04 17:25:41 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-04 17:24:07 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-04 17:24:01 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-04 17:24:01 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-03 19:16:21 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-03 19:16:17 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-03 19:16:17 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-03 19:15:13 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-03 19:15:10 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-03 19:15:10 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-03 19:12:25 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-03 19:12:22 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-03 19:12:22 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-03 17:57:42 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-03 17:57:40 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-03 17:57:40 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-03 17:30:02 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-03 17:29:50 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-08-03 17:29:50 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-07-29 17:13:25 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-29 17:13:23 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-07-29 17:13:23 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-07-29 17:12:33 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-29 17:12:29 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-07-29 17:12:29 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-07-29 17:11:24 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-29 17:11:21 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-07-29 17:11:21 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-07-29 17:10:35 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-29 17:10:30 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-07-29 17:10:30 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2020-07-29 17:09:29 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2020-07-29 17:05:31 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2732

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2020-07-29 17:05:31

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2020-07-29 17:05:31

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk